…………………………………..

Miejscowość, data

………………………………….

Imię, nazwisko

………………………………….

………………………………….

Adres konsumenta

Do

e-opti.net Jan Szczepanowski

ul. Gen. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno

 

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………. towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………………………………………….. Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………….../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *niepotrzebne skreślić

 

Formularz można sciągnąć tutaj.